mensen-verzamelen-groenten-op-boeren-erf

faq

1

Waarom is de hoge grondprijs in Nederland zo’n probleem?

Door de hoge grondprijzen hebben boeren een hoge financieringslast. Ze moeten het uiterste uit hun land halen om daaraan te kunnen voldoen. Zo komt de natuur steeds meer in de knel en raakt de bodem uitgeput. Wij willen dat systeem doorbreken door landbouwgrond te kopen en tegen een realistische pachtprijs aan boeren uit te geven.

2

Waarom geeft Stichting BD Grondbeheer de obligaties uit en niet Aardpeer zelf?

Stichting BD Grondbeheer is een stichting die al 40 jaar bezig is om landbouwgrond te verwerven en langjarig te verpachten aan agrarische ondernemingen. Aanvankelijk vooral voor de biologisch dynamische landbouw, maar de stichting heeft haar doelstelling verbreed naar boeren en tuinders, die de grond voor langere termijn duurzaam gebruiken: economisch rendabel, natuur inclusief en in verbinding met de gemeenschap rondom de agrarische onderneming. Ze heeft inmiddels ruim 600 hectare landbouwgrond in beheer die zij voor de komende generaties wil behouden. BD Grondbeheer is een bestaande juridische entiteit die de structuur en organisatie heeft om obligaties te kunnen uitgeven. Aardpeer is dat (nog) niet.
Daarom heeft BD Grondbeheer de eerste ‘samen voor grond’ obligaties uitgegeven, in nauwe samenwerking met de andere initiatiefnemers van Aardpeer: Herenboeren NL, Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre.

3

Hoe kan Stichting BD Grondbeheer de pacht betaalbaar houden?

Stichting BD Grondbeheer, één van de initiatiefnemers van Aardpeer, koopt grond met een combinatie van privaat geld (verkregen uit de uitgifte van obligaties) en giften. De beleggers vinden de verkregen ecologische en maatschappelijke oogst meer waardevol dan maximaal financieel gewin. En natuurlijk werkt Stichting BD Grondbeheer zonder winstoogmerk. Dat alles maakt de pacht een stuk beter betaalbaar. Zo kunnen boer en natuur weer gezond samenwerken.

4

Ondersteunen jullie de boeren ook met kennis?

Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Triodos Regenerative Money Centre, Stichting Wij.land en Stichting Herenboeren NL. Samen hebben we veel kennis in huis voor het verduurzamen van de Nederlandse landbouw. We helpen ondernemers dan ook graag op weg met het uitwerken van hun plannen.

5

Hoe weten jullie zeker dat de boeren ook in toekomst de wereld mooier maken?

Al onze boeren ontmoeten elkaar regelmatig. Daarnaast doen ze jaarlijks mee aan een zelfbeoordeling, een rapportage en een onafhankelijke monitoring. Zo houden ze elkaar scherp, delen ze goede ideeën en nieuwe inzichten, en komen we met z’n allen verder.

6

Doen jullie boeren ook iets aan het stikstofprobleem?

Jazeker: door te streven naar gesloten kringlopen en minder input van buitenaf, zoals kunstmest en krachtvoer. Wat niet over de dam komt, stoot je ook niet uit.

7

Hoeveel grond wil Aardpeer uiteindelijk kopen?

Aardpeer is ambitieus. Het liefst zien we dat op termijn één derde van alle Nederlandse landbouwgrond (600.000 hectare) beschikbaar is voor natuurvriendelijke landbouw, om zo de weg naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem versneld te maken. Maar we beginnen bescheiden en we zijn ook niet alleen in deze ambitie: Er zijn collega-initiatieven die hier ook aan bijdragen!

Wil je weten welke boeren we al geholpen hebben, kijk dan hier. 

8

Zijn er wel genoeg natuurvriendelijke boeren te vinden?

Absoluut. Maar liefst 80% van de Nederlands boeren zou natuurvriendelijker willen werken. Dat willen wij bereikbaar voor ze maken. Aardpeer biedt boeren contact met partners die grond ter beschikking stellen tegen een realistische pacht, toegang tot kennis over innovatieve en duurzame landbouw en het gevoel deel uit te maken van een groter geheel.

9

Welke boeren pachten de grond die Stichting BD Grondbeheer nu al gekocht heeft?

Hier stellen we de boeren met een missie aan je voor.

10

Waar kopen jullie grond?

Dat bepalen onze pachters zelf, op basis van de plannen die ze hebben opgesteld. Vaak is het in de buurt van bestaande bedrijven.

11

Geven jullie ook grond ‘terug aan de natuur’?

Nee, we kopen uitsluitend landbouwgrond. En dat blijft ook landbouwgrond. Door de pachtprijs betaalbaar te houden en onze boeren te helpen met duurzame innovatie, maken we het mogelijk om het minder intensief, en dus met meer ruimte voor de natuur, te bewerken.

12

Kan ik doneren?

Dat kan! Je kan doneren via Stichting BD Grondbeheer, één van de initiatiefnemers van Aardpeer: de link vind je hier. De Stichting heeft de ANBI status. Je kunt ook contact met ons opnemen: info@aardpeer.nl.

13

Kunnen Aardperen ook meer doen dan alleen investeren of doneren?

Natuurlijk – maar het hoéft niet. Aardperen die het leuk vinden, kunnen in de toekomst behalve lokale initiatieven financieel ondersteunen, nauwer betrokken worden bij de beweging en zich actief inzetten bij het verspreiden van ons verhaal. Heb je ideeën op dat gebied? Meld je dan bij ons: info@aardpeer.nl.

14

Doet Aardpeer dit allemaal alleen?

Nee, we zoeken actief de samenwerking op met bijvoorbeeld experts uit de financiële wereld maar ook met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten of Vogelbescherming. 

15

Wat zijn de criteria voor boeren die Aardpeer willen worden?

Boeren komen zelf met een plan bij Aardpeer, die beoordeelt of de onderneming aan een aantal basisvoorwaarden met betrekking tot duurzaamheid voldoet, economisch rendabel is en welke transitie de ondernemer voor ogen heeft. Concreet betekent dit dat boeren die in aanmerking willen komen moeten aangeven welke impact hun initiatief op biodiversiteit, natuur & landschap, sociaal en economisch vlak maakt. De plannen worden beoordeeld aan de hand van de volgende principes:

  • duurzaam en actief beheer van de bodem (geen kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen);
  • vergroten van biodiversiteit,
  • herstel van de balans tussen natuur en landbouw;
  • borging dierenwelzijn;
  • gezonde menswaardige (werk)omstandigheden;
  • verbinding zoeken met de omgeving.

16

Aardpeer steunt boeren die de bodem duurzaam beheren en daarbij geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Betekent dit dat boeren die dit gebruiken geen Aardpeer kunnen worden?

Nee. Ook boeren die nu nog kunstmest gebruiken kunnen in aanmerking komen voor grond via Aardpeer. Pachten via ons creëert juist ruimte voor de transitie. Het perceel dat door ons wordt verpacht, moet vrij blijven van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast vragen we de boeren om een plan van aanpak voor hun gehele bedrijf, met de natuur inclusieve en sociale uitgangspunten van Aardpeer in het achterhoofd, te maken. Dit plan van aanpak moet ertoe leiden dat het gehele bedrijf de transitie doormaakt, er sociale interactie is met de gemeenschap en er uiteindelijk op alle gronden die door de boer benut worden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Daarmee reikt de impact van Aardpeer verder dan slechts de aangekochte en verpachte grond.

17

Hoe toetst Aardpeer de transitiedoelstellingen van de pachters?

Er wordt gestreefd naar continue ontwikkeling en een ambitieuze en tegelijkertijd realistische voortgang van de transitie. Aanvullend op bestaande certificering rondom duurzaamheid (zoals EKO, Demeter) of in navolging van concepten zoals Herenboeren staan jaarlijkse zelfbeoordeling en intervisie van de pachters centraal bij het monitoren van de voortgang die zij realiseren.

18

Wat is het belang van de vier initiatiefnemers van Aardpeer?

Alle initiatiefnemers werken zonder winstoogmerk en hebben ecologisch en maatschappelijke impact als missie. Stichting Herenboeren creëert met Aardpeer mogelijkheid om nog meer Herenboerderijen door heel Nederland op te richten. Stichting Wij.land kan via Aardpeer boeren met een missie helpen bij het verwezenlijken van hun ambities. Stichting BD Grondbeheer kan via Aardpeer haar impact vergroten door naast biologisch-dynamische boeren ook boeren met een verandermissie te helpen aan grond. Met Aardpeer kan Triodos Regenerative Money Centre de transitiedoelen op het gebied van landbouw en voeding van Triodos Bank in de praktijk ondersteunen. 

koeien-eten-klaver-bloemen